Workshopy

Ve spo­lu­prá­ci s naši­mi porot­ci jsme při­pra­vi­li něko­lik worksho­pů. Rádi bychom, aby prá­vě podob­né díl­ny byly v budouc­nu hlav­ní nápl­ní Flautování.

Finál­ní podo­bu har­mo­no­gra­mu se bude­me sna­žit uzpů­so­bit tak, aby se účast­ní­ci moh­li zapo­jit do vět­ši­ny nabí­ze­ných dílen. Zále­žet bude na finál­ním počtu zájem­ců o jed­not­li­vé worksho­py, ale byli bychom rádi, abys­te mini­mál­ně ochut­na­li ze všech nabí­ze­ných workshopů.

Naše ori­en­tač­ní před­sta­va o díl­nách a pro­gra­mu Flau­to­vá­ní je tako­vá, že sou­těž­ní část pro­běh­ne v pátek dopo­led­ne. Odpo­led­ne zhru­ba do 17 hodin se budou časo­vě pro­lí­nat jed­not­li­vé díl­ny. V mezi­ča­sech  budou pro zájem­ce pro­bí­hat sou­bo­ro­vé či indi­vi­du­ál­ní kon­zul­ta­ce s porot­ci. Večer se sejde­me na kon­cer­tu, kte­rý bude pro letoš­ní jubi­lej­ní roč­ník tro­chu jiný než předešlé.

V sobo­tu dopo­led­ne bude­me v díl­nách pokra­čo­vat. Odpo­led­ne zahá­jí­me worksho­pem Bra­in Wave, kte­rý bude záro­veň i začát­kem gene­rál­ní zkouš­ky na pod­ve­čer­ní vystou­pe­ní všech účast­ní­ků.  Závě­reč­ný kon­cert bude tako­vým hap­pe­nin­gem, kte­rý by si měli užít všich­ni účast­ní­ci Flautování. 

Účast­nic­ký popla­tek na worksho­pech je sym­bo­lic­kých 200 Kč, kte­ré zasí­lej­te na účet č.298872345/0300 nej­poz­dě­ji do kon­ce dub­na. Do poznám­ky uveď­te jmé­no účast­ní­ka. Čle­no­vé sou­bo­rů účast­nic­ký popla­tek za workshop nehradí.

Nyní si pozor­ně pře­čtě­te o nápl­ni jed­not­li­vých workshopů:

 

1. RIVER 

Vel­ký ansám­bl nebo dokon­ce celý “orchestr” slo­že­ný ze zob­co­vých fléten je posled­ní dobou čím dál roz­ší­ře­něj­ším feno­mé­nem mezi ama­tér­ský­mi i pro­fe­si­o­nál­ní­mi hrá­či. Hra­ní ve vel­kém sou­bo­ru před­sta­vu­je pro hrá­če na zob­co­vou flét­nu díky zmo­hut­ně­ní zvu­ku úpl­ně nové zvu­ko­vé mož­nos­ti. Oblí­be­nost orchest­ru ros­te v nepo­sled­ní řadě také díky soci­ál­ní­mu aspek­tu, pro­to­že hrát spo­lu ve vel­ké sku­pi­ně a být sou­čás­tí “vel­ké­ho zvu­ku” je pros­tě zábava.

Rena­ta Smet­ko­vá bude v orchest­rál­ní díl­ně pra­co­vat s úpra­vou půvo­dem indi­án­ské pís­ně RIVER.

The river is flowing, Flowing and growing, The river is flowing Back to the sea. Mother Earth car­ry me A child I will alwa­ys be, Mother Earth car­ry me Back to the sea.”

Řeka ply­ne, Ply­ne a ros­te, Řeka ply­ne Zpát­ky k moři. Mat­ka Země mě nese, Dítě, kte­rým navždy budu, Mat­ka Země mě nese, Zpát­ky k moři.”

Díl­na je urče­na pro hrá­če všech věko­vých kate­go­rií a hráč­ských úrov­ní a pro všech­ny typy zob­co­vých fléten. Zapo­jit se mohou i ryt­mic­ké dopro­vod­né nástroje. 

 

2. BRAIN WAVE 

Sklad­ba sou­čas­né­ho ame­ric­ké­ho skla­da­te­le Davi­da Litt­la (z roku 1988) je urče­na nejmé­ně třem hrá­čům na libo­vol­né zob­co­vé flét­ny, hor­ní hra­ni­ce počtu hrá­čů není ome­ze­na. Bra­in Wave nemá žád­ný noto­vý zápis, je návo­dem ke “struk­tu­ro­va­né a inter­ak­tiv­ní “ improvizaci. 

Díky jed­no­du­chým pra­vi­dlům, kte­ré vedou hrá­če celou kom­po­zi­cí, vzni­ká pro­stor pro “hra­ní si”, expe­ri­men­to­vá­ní a vzá­jem­nou inter­ak­ci mezi hráči. 

Kaž­dé pro­ve­de­ní je tak zábav­ným a jedi­neč­ným dobrodružstvím. 

Sklad­bou Bra­in Wave vás pro­ve­de Bar­bo­ra Liláková. 

Díl­na je urče­na pro hrá­če od 13 let a libo­vol­né typy zob­co­vých fléten.

 

3. HRAVÁ DÍLNA

Přijď­te si odpo­či­nout, poba­vit se a roz­hý­bat svá těla.

Hra­vou díl­nou vás pro­ve­de Ven­du­la Tischlerová.

Díl­na je urče­na pro všech­ny, kdo si chtě­jí hrát. Je vhod­ná i pro nejmlad­ší účast­ní­ky. Zapo­jit se mohou dokon­ce i “neflét­nis­té”. Hudeb­ní nástro­je na tuto díl­nu nebu­de­te potřebovat.

 

4. ELEMENTY 

Vědě­li jste, že na zob­co­vé flét­ny se dají zahrát roz­ma­ni­té pří­rod­ní živly a napo­do­bit všech­ny mož­né dru­hy poča­sí? A že to hra­vě zvlád­nou i nejmlad­ší účast­ní­ci i začí­na­jí­cí hráči?

Díl­nu plnou zvu­ků, moder­ních tech­nik a pro­měn­li­vé­ho poča­sí pove­de Rena­ta Smetková.

Díl­na je urče­na pro všech­ny věko­vé kate­go­rie včet­ně nejmlad­ších účast­ní­ků a pro soprá­no­vé, alto­vé a teno­ro­vé flétny.

 

5. IMPROVIZACE 1.0.

Workshop Jaku­ba Kyd­líč­ka je roz­dě­len na pět čás­tí. Na úvod se dozví­te nej­růz­něj­ší impro­vi­zač­ní tipy a nápa­dy a také to, proč mít vlast­ně impro­vi­za­ci rádi a proč je dob­ré impro­vi­zo­vat čas­to. Dru­há část bude věno­va­ná impro­vi­za­ci na téma­ta stře­do­vě­kých estam­pie, tře­tí káno­nům (nejen) rene­sanč­ním —  snad­ně, krás­ně a bez vel­ké náma­hy. Čtvr­tá část bude ve zna­me­ní barok­ních tan­ců a pohy­bu a na závěr si vyzkou­ší­te roz­to­div­né zvu­ky aneb (post)moderní techniky. 

Díl­na je urče­na pro hrá­če od 12 let. S sebou jaký­ko­liv hudeb­ní nástroj nebo hlas.