Úvod

Milí pří­z­niv­ci zob­co­vé flét­ny, po nuce­né odml­ce Vás srdeč­ně Vás zve­me na

4. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY FLAUTOVÁNÍ

Čtvr­tý roč­ník Flau­to­vá­ní, čeka­jí­cí na svou rea­li­za­ci již od roku 2020,  věnu­je­me moder­ním tech­ni­kám hry na zob­co­vou flét­nu a sou­do­bým skladbám pro ten­to nástroj. 

Prá­vě sou­do­bý reper­toár tvo­ří vel­kou a pod­stat­nou část lite­ra­tu­ry pro zob­co­vou flét­nu. Moder­ní tech­ni­ky hry posou­va­jí hra­ni­ce tech­nic­kých mož­nos­tí nástro­je  a odkrý­va­jí nové mož­nos­tí hudeb­ní­ho vyjá­d­ře­ní (a fan­ta­zie). Popr­vé v his­to­rii Flau­to­vá­ní jsme pro Vás jako povin­né sklad­by vybra­li prá­vě kom­po­zi­ce sou­čas­ných skla­da­te­lů a skladatelek. 

Jsme moc rádi, že na letoš­ní roč­ník při­ja­la pozvá­ní mla­dá, talen­to­va­ná skla­da­tel­ka a hráč­ka na zob­co­vé flét­ny Anna Miko­laj­ko­vá. Pove­de v rám­ci Flau­to­vá­ní workshop zamě­ře­ný na sou­do­bé sklad­by, moder­ní tech­ni­ky a před­sta­ve­ní své tvor­by. Něko­lik jejích skla­deb jsme také zařa­di­li do povin­né­ho repertoáru.

Novin­kou letoš­ní roč­ní­ku je také zařa­ze­ní nové kate­go­rie v rám­ci komor­ních sou­bo­rů. Kro­mě sou­bo­rů zob­co­vých fléten při­ví­tá­me letos také sou­bo­ry s libo­vol­ným nástro­jo­vým obsa­ze­ním. Pod­mín­kou však je, že zob­co­vé flét­ny budou v nástro­jo­vé pře­va­ze. Sklad­by sou­do­bé­ho reper­toá­ru jsou vítané. 

Výko­ny budou hod­no­tit naši věr­ní porot­ci, skvě­lí peda­go­go­vé a před­ní hrá­či na zob­co­vé flét­ny — Jakub Kyd­lí­ček, Rena­ta Smet­ko­vá a Pet­ra Kar­píš­ko­vá (Vác­la­ví­ko­vá). 

Těšit se může­te na kon­cer­ty a boha­tý dopro­vod­ný pro­gram — zmí­ně­ný workshop Anič­ky Miko­laj­ko­vé, pro­dej­ní výsta­vu nástro­jů, noto­vých mate­ri­á­lů a hudeb­ních před­mě­tů, bese­du s porot­ci. Chys­tá­me samo­zřej­mě také hudeb­ní díl­ny pro všech­ny účastníky.

Těší­me se na setká­ní s Vámi v Jin­dři­cho­vě Hradci!

Za orga­ni­zač­ní tým

Bar­bo­ra Pla­chá, Ven­du­la Tischle­ro­vá a Mari­án Mikula