Úvod

Milí pří­z­niv­ci zob­co­vé flétny,

srdeč­ně Vás zve­me na 5. roč­ník Flau­to­vá­ní, kte­rý pro­běh­ne 19. a 20. květ­na 2023 v Jin­dři­cho­vě Hradci.

Roz­hod­li jsme se Flau­to­vá­ní k půl­ku­la­té­mu jubi­leu nadě­lit čás­teč­ně novou podo­bu. Přes­to­že zčás­ti zacho­vá­me for­mát sou­těž­ní pře­hlíd­ky, chce­me dát letos hlav­ní pro­stor spo­leč­né­mu hra­ní a tvo­ře­ní, pro­to­že prá­vě při spo­leč­ném hra­ní doká­že vět­ši­na z nás doo­prav­dy pro­žít radost z hud­by. Hra­ní spo­lu je pro nás zába­vou, hrou a mnoh­dy i smys­lem, proč se vlast­ně hud­bě věnujeme.

Sou­těž­ní pře­hlíd­ka pro­běh­ne pou­ze v komor­ních usku­pe­ních. Při­hlá­sit se mohou sou­bo­ry zob­co­vých fléten nebo sou­bo­ry se zob­co­vou flét­nou (nebo více zob­co­vý­mi flét­na­mi) s dal­ším libo­vol­ným nástro­jo­vým obsazením.

Záro­veň Vás zve­me k aktiv­ní (i pasiv­ní) účas­ti na spo­leč­ných worksho­pech. Moc se těší­me na orchestr zob­co­vých fléten, do kte­ré­ho se mohou zapo­jit hrá­či všech věko­vých kate­go­rií i úrov­ní. V rám­ci impro­vi­zač­ních dílen bude­me spo­leč­ně obje­vo­vat impro­vi­za­ce v růz­ných hudeb­ních sty­lech, a také Vás pro­ve­de­me úžas­nou sklad­bou “Bra­in Wave” od sou­čas­né­ho skla­da­te­le Davi­da Litt­la. Tato sklad­ba je návo­dem pro spo­leč­nou struk­tu­ro­va­nou impro­vi­za­ci. Čeka­jí nás také worksho­py a hudeb­ní hry s flét­nou i bez ní, tra­dič­ní kon­cert porot­ců s pře­kva­pe­ním a v nepo­sled­ní řadě také spo­leč­ný účast­nic­ký závě­reč­ný koncert.

Těšit se může­te i na pro­dej­ní výsta­vu zob­co­vých fléten, noto­vých mate­ri­á­lů a hudeb­ních předmětů.

Díl­ny pove­dou (a za porot­cov­ským sto­lem used­nou) Jakub Kyd­lí­ček, Rena­ta Smet­ko­vá, Bar­bo­ra Lilá­ko­vá a Ven­du­la Tischlerová.

Ať už při­je­de­te na Flau­to­vá­ní sou­tě­žit, spo­leč­ně si zahrát, nebo se jen podí­vat, těší­me se na Vás!

Bar­bo­ra Lilá­ko­vá, Ven­du­la Tischle­ro­vá a Mari­án Mikula