Přihláška

  • Při­hlá­še­ní sou­bo­ru zde
  • Při­hlá­še­ní na workshop zde

 

Pří­jem při­hlá­šek bude ukon­če­ný 21.4.2023.

Účast­nic­ké poplat­ky je potře­ba uhra­dit nej­poz­dě­ji do kon­ce dub­na na účet 298872345/0300

vari­a­bil­ní sym­bol: IČO vysí­la­jí­cí ško­ly; při jed­not­li­vé plat­bě — naro­ze­ní žáka ve for­má­tu DDMMRRRR

V pří­pa­dě, že potře­bu­je­te vysta­vit fak­tu­ru, zašle­te fak­tu­rač­ní úda­je na ekonom@zus-jhradec.cz