Porota

JAKUB KYDLÍČEK studo­val obo­ry zob­co­vá flét­na (J. Bra­ná) a diri­go­vá­ní (J. Štrunc) na kon­zer­va­to­ři v Plzni, násled­ně pak stu­do­val u Cori­ny Mar­ti na Scho­le can­to­rum basi­li­ensis (Musik Aka­de­mie Basel). Během stu­dií absol­vo­val mas­terc­lass u před­ních osob­nos­tí sta­ré hud­by (P. Hol­stlag, A. Solo­mon, C. van Heer­den, B. Honig,…)

Záhy po svém abso­lu­to­riu se stal peda­go­gem Praž­ské kon­zer­va­to­ře, kde vede tří­du zob­co­vé flét­ny. Od roku 2012 je rov­něž pově­řen umě­lec­kým říze­ním Barok­ní­ho orchest­ru Praž­ské konzervatoře.

Na poli tzv. sta­ré hud­by spo­lu­pra­cu­je s před­ní­mi sou­bo­ry, jako např. Colle­gi­um 1704, Capel­la Regia, Colle­gi­um Mari­a­num, Czech Ensem­ble Baroque,.. se kte­rý­mi vystou­pil na před­ních evrop­ských scé­nách (Praž­ské jaro, Sempe­ro­per Dre­sden, Tea­tro Arri­a­ga, Grand The­a­t­re de Luxem­bourg, Con­cen­tus Moraviae,…)

Jako lek­tor je zván k výu­ce na semi­ná­řích a kur­zech sta­ré hud­by (Val­ti­ce, Hole­šov) a je čas­tým hos­tem porot sou­tě­ží ve hře na zob­co­vou flét­nu. V letech 2010–6 půso­bil na kon­zer­va­to­ři v Plzni, kde nastu­do­val řadu stu­dent­ských oper­ních pro­jek­tů (Per­go­le­si, Pur­cell, Mar­ti­nů, Pauer).

Pro fes­ti­val Sme­ta­no­va Lito­myšl 2015 nastu­do­val čes­kou pre­mi­é­ru acte de ballet “Pyg­ma­li­on” Jea­na-Phi­lip­pa Rameau. 

V  roce 2009 zalo­žil svůj vlaj­ko­vý sou­bor CONCERTO AVENTINO a je rov­něž zaklá­da­jí­cím čle­nem tria TRE FONTANE.

BARBORA LILÁKOVÁ  absol­vo­va­la hru na flét­nu (tří­da Jany Zavi­čá­ko­vé a Tere­zie Nollo­vé) a hru na zob­co­vou flét­nu (tří­da Moni­ky Devá­té) na Kon­zer­va­to­ři v Čes­kých Budě­jo­vi­cích. Ve stu­diu zob­co­vé flét­ny dále pokra­čo­va­la na oddě­le­ní sta­ré hud­by Anton Bruckner Uni­ver­si­tät v rakous­kém Lin­ci pod vede­ním Carin van Heer­den a na Esco­la Super­i­or de Musi­ca de Cata­lunya v Bar­ce­lo­ně ve tří­dě Tia­ma Goudarziho. 

Zúčast­ni­la se řady kur­zů a semi­ná­řů vyni­ka­jí­cích lek­to­rů jako  Jos­tein Gun­der­sen, Peter Hol­stlag, Ashley Solo­mon, Ste­phan MacLe­od, Han Tol aj. a měla mož­nost podí­let se na pro­jek­tech komor­ní hud­by s osob­nost­mi jako Xavier Diaz Lat­to­re, Pedro Este­van aj.

Vyu­ču­je na ZUŠ Vítěz­sla­va Nová­ka v Jin­dři­cho­vě Hrad­ci (v sou­čas­né době na mateř­ské dovo­le­né) a  na čes­ko­bu­dě­jo­vic­ké konzervatoři. 

Je spo­lu­or­ga­ni­zá­tor­kou flét­no­vé pře­hlíd­ky Flautování. 

Kon­cer­tu­je nejen v oblas­ti sta­ré hud­by, ale i sou­čas­né (folk, jazz, cros­so­ver). Zabý­vá se irskou tra­dič­ní hud­bou, hrou na tin whist­le a improvizací. 

Hra­je v komor­ní tříčlen­né kape­le McBerds. 

 

 RENATA SMETKOVÁ  pochá­zí ze Zlí­na, kde absol­vo­va­la hru na zob­co­vou a příč­nou flét­nu na míst­ních základ­ních umě­lec­kých ško­lách. Hru na zob­co­vou flét­nu vystu­do­va­la na Janáč­ko­vě kon­zer­va­to­ři v Ost­ra­vě ve tří­dě Jana Kva­pi­la a na Anton Bruckner Pri­va­tuni­ver­si­tät v rakous­kém Lin­zi ve tří­dě Carin van Heer­den. Během stu­dií se úspěš­ně zúčast­ni­la něko­li­ka sou­tě­ží v sólo­vé i komor­ní hře.

Zúčast­ni­la se také řady kur­zů a semi­ná­řů urče­ným zob­co­vé flét­ně a pou­če­né inter­pre­ta­ci u špič­ko­vých lek­to­rů jako jsou Peter Holt­slag, Ashley Solo­mon, Micha­el Posch, Han Tol, Paul Lee­nhouts, Bolet­te Roed, Tom Beets, Alan Davis, Jos­tein Gun­der­sen aj. Absol­vo­va­la něko­lik ško­le­ní týka­jí­cích se hudeb­ní­ho vzdě­lá­vá­ní zra­ko­vě posti­že­ných osob.

Kon­cer­tu­je v Čes­ké repub­li­ce i zahra­ni­čí, spo­lu­pra­cu­je s nej­růz­něj­ší­mi hudeb­ní­ky a hudeb­ní­mi těle­sy (vystu­po­va­la např. jako sólist­ka s Janáč­ko­vou filhar­mo­nií Ost­ra­va, Euri­di­ce Barockor­cheser Linz ad.) 

V sou­čas­nos­ti se věnu­je také folklor­ní čin­nos­ti, zase­dá v odbor­ných poro­tách sou­tě­ží zob­co­vých fléten. Půso­bí jako lek­tor­ka na hudeb­ních kur­zech a semi­ná­řích (např. Bys­třic­ká let­ní flét­na, Decho­vé sobo­ty Brno, kur­zy NIDV, DVPP aj.), vyu­ču­je hru na zob­co­vou flét­nu na Kon­zer­va­to­ři P. J. Vej­va­nov­ské­ho Kro­mě­říž, Janáč­ko­vě kon­zer­va­to­ři a gym­ná­ziu v Ost­ra­vě a na ZUŠ Zlín – Již­ní Svahy.