Podmínky

Podmínky účasti

Pře­hlíd­ka je urče­na žákům základ­ních umě­lec­kých škol a ama­tér­ským hrá­čům na zob­co­vou flét­nu, kte­ří spl­ňu­jí věko­vý limit kate­go­rií. Není pří­pust­ná účast stu­den­tů kon­zer­va­to­ří a stu­den­tů  střed­ních nebo vyso­kých škol se zamě­ře­ním na zob­co­vou flétnu. 

Účast­ník sou­těž­ní pře­hlíd­ky zašle vypl­ně­nou při­hláš­ku a uhra­dí účast­nic­ký popla­tek ve sta­no­ve­ném termínu.

Zaslá­ním při­hláš­ky účast­ní­ci záro­veň udě­lu­jí sou­hlas orga­ni­zá­to­ro­vi k vyu­ži­tí uve­de­ných úda­jů v rám­ci sou­těž­ních mate­ri­á­lů  a k uži­tí video a audio zázna­mu pro potře­by pro­pa­ga­ce. Ten­to sou­hlas lze v sou­la­du s naří­ze­ním o ochra­ně osob­ních úda­jů kdy­ko­li odvolat.

Účastnický poplatek:

Účast­nic­ký popla­tek je 400 Kč za kaž­dé­ho účast­ní­ka sou­tě­že v sólo­vé hře a 200 Kč za kaž­dé­ho čle­na sou­bo­ru ve hře komor­ní a souborové. 

Popla­tek je nut­né uhra­dit na účet Spo­leč­nos­ti přá­tel ZUŠ Vítěz­sla­va Nová­ka nej­poz­dě­ji do kon­ce úno­ra 2022. Na požá­dá­ní Vám vysta­ví­me a zašle­me doklad o úhra­dě v elek­tro­nic­ké podobě.

Čís­lo účtu: 298877541/0300  vari­a­bil­ní sym­bol: IČO vysí­la­jí­cí ško­ly — při hro­mad­né plat­bě, při jed­not­li­vé plat­bě — naro­ze­ní sou­tě­ží­cí­ho ve for­má­tu DDMMRRRR.

Popla­tek je nevrat­ný s výjim­kou odmít­nu­tí sou­tě­ží­cí­ho z důvo­du pře­kro­če­né kapa­ci­ty či z důvo­du zru­še­ní sou­těž­ní pře­hlíd­ky.  Orga­ni­zá­tor si vyhra­zu­je prá­vo odmít­nout při­hláš­ky, kte­ré pře­sáh­nou kapa­cit­ní limit. 

Přihláška

Při­hlá­še­ní bude pro­bí­hat for­mou on-line for­mu­lá­ře.

Ter­mín pro ode­slá­ní při­hlá­šek je do 28.2.2022.  Obdr­že­ní při­hlá­šek bude potvr­ze­no noti­fi­kač­ním emai­lem zasla­ným na email uve­de­ný v on-line formuláři.