Koncert

Všich­ni jsou srdeč­ně zvá­ni na kon­cert, kte­ré je letos věno­va­ný sou­do­bé­mu reper­toá­ru pro zob­co­vou flét­nu. Na pro­gra­mu zazní sklad­by s vyu­ži­tím moder­ních tech­nik hry a elek­tro­nic­kých efektů.

Sou­tě­ží­cí i jejich peda­go­go­vé mají vstup volný.