Kategorie a repertoár

Věkové kategorie a časové limity

kate­go­rie datum naro­ze­ní minu­táž
0. kate­go­rie 1. 9. 2013 a mladší max. 3 min.
1. kate­go­rie 1. 9. 2012 — 31. 8. 2013 2—4 min.
2. kate­go­rie 1. 9. 2011 — 31. 8. 2012 3—5 min.
3. kate­go­rie 1. 9. 2010 — 31. 8. 2011 4—6 min.
4. kate­go­rie 1. 9. 2008 — 31. 8. 2010 4—6 min.
5. kate­go­rie 1. 9. 2006 — 31. 8. 2008 4—7 min.
6. kate­go­rie 31. 8. 2006 a starší 5—10 min.

Soutěžící přednesou povinnou skladbu a dále repertoár podle volného výběru sólově nebo s doprovodem klavíru, cembala, kytary, loutny či bicích nástrojů.

Repertoár

Dopo­ru­ču­je se vyu­žít původ­ních skla­deb. Reper­toár musí být zvo­len s ohle­dem na časo­vé limi­ty. Hod­no­cen je pou­ze čis­tý čas hry. Hra zpa­mě­ti není pod­mín­kou. Hudeb­ní dopro­vod za pomo­ci zvu­ko­vých nosi­čů není povo­len (s výjim­kou moder­ních skla­deb v nichž je zvu­ko­vý nosič nedíl­nou sou­čás­tí kompozice) 

Reper­toár je mož­no změ­nit nej­poz­dě­ji 1 měsíc před koná­ním přehlídky. 

Povinné skladby:

0. kate­go­rie: vol­ný reper­toár bez povin­né skladby

1. kate­go­rie: Agnes Dor­warth: Zun­genschnal­zer (Agnes Dor­warth: Kopf­nüs­se, Moder­ne Spiel­tech­ni­ken von Anfang An auf Blockflö­ten­kö­p­fen, Edi­ti­on Tre Fontane)

2. kate­go­rie: Agnes Dor­warth: Luft­sprün­ge (Agnes Dor­warth: Kopf­nüs­se, Moder­ne Spiel­tech­ni­ken von Anfang An auf Blockflö­ten­kö­p­fen, Edi­ti­on Tre Fontane)

3. kate­go­rie: Alan Davis: Tur­dus Meru­la (Alan Davis: Can­tus Avi­um et Vola­tus, Pea­cock Press)

4. kate­go­rie: Anna Miko­laj­ko­vá: Les­ní Ptá­ci (Anna Miko­laj­ko­vá: Les, Blesk Mar­ket s.r.o.)

https://www.enoty.eu/les-anna-mikolajkova-ctyri-skladby-pro-solovou-alt-7956?v=19208

5. kate­go­rie: Anna Miko­laj­ko­vá: Blu­dič­ky (Anna Miko­laj­ko­vá: Les, Blesk Mar­ket s.r.o.)

https://www.enoty.eu/les-anna-mikolajkova-ctyri-skladby-pro-solovou-alt-7956?v=19208

6. kate­go­rie: Anna Miko­laj­ko­vá: Nad ránem (Anna Miko­laj­ko­vá: Les, Blesk Mar­ket s.r.o.)

https://www.enoty.eu/les-anna-mikolajkova-ctyri-skladby-pro-solovou-alt-7956?v=19208

SOUBORY ZOBCOVÝCH FLÉTEN

Opro­ti loň­ské­mu roč­ní­ku, kdy jsme popr­vé zařa­di­li sou­těž sou­bo­rů zob­co­vých fléten, roz­ši­řu­je­me v letoš­ním roce sou­bo­ry i o dal­ší nástro­jo­vá obsazení.

A: Sou­těž sou­bo­rů zob­co­vých fléten (pou­ze zob­co­vé flét­ny, je mož­ný dopro­vod ryt­mic­ký­mi nástro­ji, zdvo­jo­vá­ní hla­sů povoleno)

B: Sou­těž komor­ních sou­bo­rů s pře­va­hou zob­co­vých fléten (libo­vol­né nástro­jo­vé obsa­ze­ní s pře­va­hou zob­co­vých fléten, zdvo­jo­vá­ní hla­sů povoleno)

I. kate­go­rie   — prů­měr­ný věk sou­tě­ží­cích do 10 let limit 3—6 minut 

II. kate­go­rie  — prů­měr­ný věk sou­tě­ží­cích do 13 let limit 4—7 minut

III. kate­go­rie — prů­měr­ný věk sou­tě­ží­cích do 15 let limit 48 minut

IV. kate­go­rie - prů­měr­ný věk sou­tě­ží­cích nad 15 let limit 48 minut

pro  výpo­čet věko­vé­ho prů­mě­ru roz­ho­du­je věk  jed­not­li­vých sou­tě­ží­cích ke dni: 31. 8. 2021

počet sou­bo­rů ome­ze­ný, roz­ho­du­je datum přihlášení