Doplňující informace

Hodnocení přehlídky

Poro­ta bude slo­že­ná z kva­li­fi­ko­va­ných odborníků. 

Jed­ná­ní poro­ty je neve­řej­né, výstu­pem jsou výsled­ky. K hod­no­ce­ní se pou­ži­jí tzv. pásma (zla­té, stří­br­né, bronzové).

Po skon­če­ní sou­tě­že bude mož­né kon­zul­to­vat výko­ny s čle­ny poroty.

Technické zázemí

Po dobu pře­hlíd­ky budou k dis­po­zi­ci k roze­hrá­vá­ní učeb­ny v ZUŠ s klavírem.

Bezpečnost a hygiena práce při soutěži

Při čin­nos­tech, kte­ré sou­vi­se­jí s účas­tí žáků na sou­těž­ní pře­hlíd­ce, je nut­né důsled­ně dodr­žo­vat všech­na bez­peč­nost­ní a hygi­e­nic­ká vše­o­bec­ně plat­ná opat­ře­ní při prá­ci s dět­mi včet­ně poky­nů sta­no­ve­ných orga­ni­zá­to­rem soutěže. 

Za nezle­ti­lé žáky zod­po­ví­dá po celou dobu sou­tě­že zle­ti­lá oso­ba pově­ře­ná vysí­la­jí­cí orga­ni­za­cí, event. zákon­ní zástup­ci nezletilého. 

Ubytování

Nabí­zí­me (v ome­ze­ném množ­ství) mož­nost přespá­ní ve ško­le s vlast­ním spa­cá­kem a karimatkou.

Poža­dav­ky zasí­lej­te co nejdří­ve na email mikula@zus-jhradec.cz

Pro jiný typ uby­to­vá­ní dopo­ru­ču­je­me vyu­žít strán­ky města.

Stravování

Stra­vo­vá­ní a pit­ný režim je plně v režii účast­ní­ků a nebu­de organizováno. 

V prů­bě­hu pře­hlíd­ky bude mož­né zakou­pit na mís­tě drob­né občerstvení.