Úvod

MILÍ PŘÍZNIVCI ZOBCOVÉ FLÉTNY

Rádi bychom Vás pozva­li na  

4. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY FLAUTOVÁNÍ

Těší nás, že pro Vás může­me už čtvr­tým rokem při­pra­vo­vat Flau­to­vá­ní — sou­těž­ní pře­hlíd­ku ve hře na zob­co­vou flét­nu. 

Opro­ti uply­nu­lým roč­ní­kům při­chá­zí­me s něko­li­ka novin­ka­mi a změ­na­mi. Popr­vé jsme se v povin­ných skladbách zamě­ři­li na sou­do­bý reper­toár zkom­po­no­va­ný výhrad­ně pro zob­co­vou flét­nu. Prá­vě moder­ní lite­ra­tu­ra tvo­ří důle­ži­tou část lite­ra­tu­ry pro ten­to nástroj. Vyu­ží­vá nových tech­nik hry, kte­ré posou­va­jí tech­nic­ké hra­ni­ce nástro­je, a odkrý­va­jí tak nové inter­pre­tač­ní mož­nos­ti. Nechce­me toto opo­mí­jet, pro­to jsme se v letoš­ním roce roz­hod­li se na sou­do­bou lite­ra­tu­ru více zamě­řit. Navá­za­li jsme spo­lu­prá­ci s mla­dou talen­to­va­nou skla­da­tel­kou a hráč­kou na zob­co­vé flét­ny Annou Miko­laj­ko­vou. Něko­lik jejích skla­deb jsme zařa­di­li do povin­né­ho reper­toá­ru. Anna Miko­laj­ko­vá také pove­de v rám­ci Flau­to­vá­ní workshop zamě­ře­ný na sou­do­bé sklad­by, moder­ní tech­ni­ky a před­sta­ve­ní své tvor­by. 

Dal­ší novin­kou je zařa­ze­ní nové kate­go­rie v sou­tě­ži komor­ních sou­bo­rů. Opro­ti loň­ské­mu roku, kdy bylo mož­né před­sta­vit jen sou­bo­ry ve slo­že­ní zob­co­vých fléten, při­ví­tá­me letos sou­bo­ry s libo­vol­ným nástro­jo­vým obsa­ze­ním. Pod­mín­kou však je, že zob­co­vé flét­ny budou v nástro­jo­vé pře­va­ze.

Výko­ny budou hod­no­tit naši věr­ní porot­ci, skvě­lí peda­go­go­vé a před­ní hrá­či na zob­co­vé flét­ny — Jakub Kyd­lí­ček, Rena­ta Smet­ko­vá a Pet­ra Vác­la­ví­ko­vá. 

Těšit se může­te na kon­cer­ty a dopro­vod­ný pro­gram — pro­dej­ní výsta­vu nástro­jů, noto­vých mate­ri­á­lů a hudeb­ních před­mě­tů. Jako kaž­dý rok chys­tá­me samo­zřej­mě také díl­ny, kte­ré budou tro­chu jiné, než bylo zvy­kem v před­cho­zích roč­ní­cích. Věří­me, že bude­te pří­jem­ně pře­kva­pe­ni. 

Dou­fá­me, že si spo­leč­ně s námi Flau­to­vá­ní s milou, tvůr­čí a přá­tel­skou atmo­sfé­rou uži­je­te!

Za orga­ni­zač­ní tým

Bar­bo­ra Pla­chá, Ven­du­la Tischle­ro­vá a Mari­án Miku­la