Porota

JAKUB KYDLÍČEK studo­val obo­ry zob­co­vá flét­na (J. Bra­ná) a diri­go­vá­ní (J. Štrunc) na kon­zer­va­to­ři v Plzni, násled­ně pak stu­do­val u Cori­ny Mar­ti na Scho­le can­to­rum basi­li­ensis (Musik Aka­de­mie Basel). Během stu­dií absol­vo­val mas­terc­lass u před­ních osob­nos­tí sta­ré hud­by (P. Hol­stlag, A. Solo­mon, C. van Heer­den, B. Honig,…)

Záhy po svém abso­lu­to­riu se stal peda­go­gem Praž­ské kon­zer­va­to­ře, kde vede tří­du zob­co­vé flét­ny. Od roku 2012 je rov­něž pově­řen umě­lec­kým říze­ním Barok­ní­ho orchest­ru Praž­ské kon­zer­va­to­ře.

Na poli tzv. sta­ré hud­by spo­lu­pra­cu­je s před­ní­mi sou­bo­ry, jako např. Colle­gi­um 1704, Capel­la Regia, Colle­gi­um Mari­a­num, Czech Ensem­ble Baroque,.. se kte­rý­mi vystou­pil na před­ních evrop­ských scé­nách (Praž­ské jaro, Sempe­ro­per Dre­sden, Tea­tro Arri­a­ga, Grand The­a­t­re de Luxem­bourg, Con­cen­tus Mora­vi­ae,…)

Jako lek­tor je zván k výu­ce na semi­ná­řích a kur­zech sta­ré hud­by (Val­ti­ce, Hole­šov) a je čas­tým hos­tem porot sou­tě­ží ve hře na zob­co­vou flét­nu. V letech 2010–6 půso­bil na kon­zer­va­to­ři v Plzni, kde nastu­do­val řadu stu­dent­ských oper­ních pro­jek­tů (Per­go­le­si, Pur­cell, Mar­ti­nů, Pauer).

Pro fes­ti­val Sme­ta­no­va Lito­myšl 2015 nastu­do­val čes­kou pre­mi­é­ru acte de ballet “Pyg­ma­li­on” Jea­na-Phi­lip­pa Rame­au.

V  roce 2009 zalo­žil svůj vlaj­ko­vý sou­bor CONCERTO AVENTINO a je rov­něž zaklá­da­jí­cím čle­nem tria TRE FONTANE.

PETRA VÁCLAVÍKOVÁ pat­ří mezi nej­na­děj­něj­ší čes­ké barok­ní hobo­jist­ky a flét­nist­ky mla­dé gene­ra­ce. 

Své stu­di­um zapo­ča­la na kon­zer­va­to­ři v Plzni pod vede­ním Julie Bra­né, kte­ré zavr­ši­la diplo­mem s vyzna­me­ná­ním. Ješ­tě za stu­dia na kon­zer­va­to­ři zís­ka­la pres­tiž­ní sti­pen­di­um RINGVE na pod­po­ru umě­lec­kých stu­den­tů ze střed­ní Evro­py a měla mož­nost zúčast­nit se mezi­ná­rod­ní­ho kur­zu téhož názvu v Nor­sku, ve tří­dě prof. Pete­ra Holt­sla­ga, kte­rý ji inspi­ro­val ke stu­diu v zahra­ni­čí.

V němec­kých Brémách zapo­ča­la r. 2012 baka­lář­ské stu­di­um barok­ní­ho hobo­je pod vede­ním Xenie Löf­fler a v prů­bě­hu stu­dia byla čle­nem orchest­rál­ní aka­de­mie Bachs Erben, s níž absol­vo­va­la kon­cer­ty v Němec­ku i zahra­ni­čí. Od r. 2016 stu­du­je v magis­ter­ském obo­ru pod vede­ním Annet­te Spe­hr ve Frank­fur­tu nad Moha­nem hru na his­to­ric­ké hobo­je a pod vede­ním Ker­s­tin Fahr a prof. Micha­e­la Schne­i­de­ra hru na zob­co­vé flét­ny. V létě 2017 vyhrá­la kon­kurz do orchest­rál­ní aka­de­mie v rám­ci pres­tiž­ní­ho fes­ti­va­lu Inn­sbruc­ker Festwo­chen der Alten Musik v Rakous­ku. Inten­ziv­ně se věnu­je také komor­ní hud­bě.

Pet­ra Vác­la­ví­ko­vá účin­ku­je s mno­hý­mi sou­bo­ry sta­ré hud­by v Němec­ku, jako např. La Stagi­o­ne Frank­furt, Elbi­po­lis Barockor­ches­ter Ham­burg, Hano­ve­rische Hof­ka­pelle, La ban­da, VOX Orches­ter a dal­ší. Je také spo­lu­pra­cov­ni­cí nej­vět­ší­ho noto­vé­ho archi­vu na svě­tě pro hobo­jo­vou lite­ra­tu­ru Bru­ce Hay­nes Archiv pod vede­ním Pete­ra Wutt­ke­ho. Pra­vi­del­ně se účast­ní také mis­trov­ských inter­pre­tač­ních kur­zů u význam­ných peda­go­gů, např. u prof. A. Ber­nar­di­ni­ho (Itá­lie), Hans-Peter Wes­ter­mann (Němec­ko), Jos­tein Gun­der­sen (Nor­sko), Carin van Hee­der (Rakous­ko).

Ved­le kon­cert­ní čin­nost vyu­ču­je také zob­co­vou flét­nu na Musikschu­le Bad Soden a Hofhe­im am Tau­nus a v roce 2017 dosta­la pří­le­ži­tost peda­go­gic­ky hos­to­vat na Musikschu­le ve švý­car­ském St. Galle­nu. To ji umož­ni­lo porov­nat růz­né for­my hudeb­ní­ho škol­ství v rám­ci Evro­py. 

Pet­ra Vác­la­ví­ko­vá byla na začát­ku baka­lář­ské­ho a magis­ter­ské­ho stu­dia pod­po­ře­na Nadač­ním fon­dem na pod­po­ru váž­né hud­by a v nedáv­né době obdr­že­la sti­pen­di­um z němec­ké stra­ny na pod­po­ru jejich stu­dij­ních a kon­cert­ních akti­vit.  


RENATA SMETKOVÁ (Šňu­pí­ko­vá)
  pochá­zí ze Zlí­na, kde absol­vo­va­la hru na zob­co­vou a příč­nou flét­nu na míst­ních základ­ních umě­lec­kých ško­lách. Hru na zob­co­vou flét­nu vystu­do­va­la na Janáč­ko­vě kon­zer­va­to­ři v Ost­ra­vě ve tří­dě Jana Kva­pi­la a na Anton Bruckner Pri­va­tuni­ver­si­tät v rakous­kém Lin­zi ve tří­dě Carin van Heer­den. Během stu­dií se úspěš­ně zúčast­ni­la něko­li­ka sou­tě­ží v sólo­vé i komor­ní hře.

Zúčast­ni­la se také řady kur­zů a semi­ná­řů urče­ným zob­co­vé flét­ně a pou­če­né inter­pre­ta­ci u špič­ko­vých lek­to­rů jako jsou Peter Holt­slag, Ashley Solo­mon, Micha­el Posch, Han Tol, Paul Lee­nhouts, Bolet­te Roed, Tom Beets, Alan Davis, Jos­tein Gun­der­sen aj. Absol­vo­va­la něko­lik ško­le­ní týka­jí­cích se hudeb­ní­ho vzdě­lá­vá­ní zra­ko­vě posti­že­ných osob.

Kon­cer­tu­je v Čes­ké repub­li­ce i zahra­ni­čí, spo­lu­pra­cu­je s nej­růz­něj­ší­mi hudeb­ní­ky a hudeb­ní­mi těle­sy (vystu­po­va­la např. jako sólist­ka s Janáč­ko­vou filhar­mo­nií Ost­ra­va, Euri­di­ce Barockor­cheser Linz ad.) 

V sou­čas­nos­ti se věnu­je také folklor­ní čin­nos­ti, zase­dá v odbor­ných poro­tách sou­tě­ží zob­co­vých fléten. Půso­bí jako lek­tor­ka na hudeb­ních kur­zech a semi­ná­řích (např. Bys­třic­ká let­ní flét­na, Decho­vé sobo­ty Brno, kur­zy NIDV, DVPP aj.), vyu­ču­je hru na zob­co­vou flét­nu na Kon­zer­va­to­ři P. J. Vej­va­nov­ské­ho Kro­mě­říž, Janáč­ko­vě kon­zer­va­to­ři a gym­ná­ziu v Ost­ra­vě a na ZUŠ Zlín – Již­ní Sva­hy.

Maxi­mál­ní počet dosa­že­ných bodů je 25.

Jed­ná­ní poro­ty je neve­řej­né, výstu­pem jsou výsled­ky. Ve výsled­cích bude zob­ra­ze­ný dosa­že­ný bodo­vý prů­měr. K hod­no­ce­ní se pou­ži­jí tzv. pásma (zla­té, stří­br­né, bron­zo­vé).

Po skon­če­ní sou­tě­že bude násle­do­vat roz­bo­ro­vý semi­nář a dis­ku­se se čle­ny poro­ty.