Koncerty

Všich­ni jsou srdeč­ně zvá­ni na kon­cer­ty, kte­ré jsou letos dva a kte­ré jsou nedíl­nou sou­čás­tí Flau­to­vá­ní.

Sou­tě­ží­cí i jejich peda­go­go­vé mají vstup vol­ný.