Kategorie a repertoár

Věkové kategorie a časové limity

kate­go­rie datum naro­ze­ní minu­táž
0.kategorie 1.9.2010 a mlad­ší max. 3 min.
1.kategorie 1.9.2009 — 30.8.2010 2 — 4 min.
2.kategorie 1.9.2008 — 30.8.2009 3 — 5 min.
3.kategorie 1.9.2007 — 30.8.2008 4 — 6 min.
4.kategorie 1.9.2005 — 30.8 2007 4 — 6 min.
5.kategorie 1.9.2003 — 30.8 2005 4 — 7 min.
6.kategorie 30.8.2003 a star­ší 5 — 10 min.

Soutěžící přednesou povinnou skladbu a dále repertoár podle volného výběru sólově nebo s doprovodem klavíru, cembala, kytary, loutny či bicích nástrojů.

Repertoár

Dopo­ru­ču­je se vyu­žít původ­ních skla­deb. Reper­toár musí být zvo­len s ohle­dem na časo­vé limi­ty. Hod­no­cen je pou­ze čis­tý čas hry. Hra zpa­mě­ti není pod­mín­kou. Hudeb­ní dopro­vod za pomo­ci zvu­ko­vých nosi­čů není povo­len (s výjim­kou moder­ních skla­deb)

Reper­toár je mož­no změ­nit nej­poz­dě­ji 1 měsíc před koná­ním pře­hlíd­ky.

Povinné skladby:

výběr 1 skladby z následujících možností

0.kategorie: vol­ný reper­toár bez povin­né sklad­by

1.kategorie: rene­sanč­ní tan­ce Tiel­man Susa­to, Clau­de Ger­vai­se, Gio­van­ni Gia­co­mo Gas­tol­di, Micha­el Pra­e­to­rius, Tho­i­not Arbe­au,   Pierre Attaig­nant

2.kategorie: Ano­nym: Vain Belin­da (Recor­der Antho­lo­gy Book 1, Tri­ni­ty Colle­ge Lon­don),  Cesa­re Negri: Bian­ca fio­re (The Schott Recor­der Con­sort Antho­lo­gy, Vol. 4) ,  Mel­chi­or Franck: Gal­li­ar­da (Jan a Eva Kva­pi­lo­vi, Flau­to­ško­la 2, Win­G­ra — str. 49

3.kategorie: Maš­kar­ní tan­ce — The second wit­ches Dan­ce;  Cupa­ra­ree or Gra­y­i­sin;  Adsonns Mas­ke (Twen­ty-five Masque Dan­ces, Lon­don Pro Musi­ca)

4.kategorie: Georg Phi­lipp Tele­mann: Soná­ta F dur (TWV 41:F 2) — 1. věta (Viva­ce)  http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/2/2e/IMSLP83012-PMLP169168-Telemann-Sonata_in_F_major,TWV_41_F_2.pdf

5.kategorie:  Georg Fried­rich Hän­del: Soná­ta C dur (HWV 365) — 1. věta (Lar­ghet­to) http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/d/dd/IMSLP323147-PMLP447596-H%C3%A4ndel_HWV365.pdf (str.5)

6.kategorie:  Fran­ce­sco Bar­san­ti: Soná­ta 2 C dur (op. 1) — 1. věta (Adagio) http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/b/ba/IMSLP93699-PMLP176596-Barsanti_Sonatas_para_Flauta_e_continuo.pdf (str.9)

http://imslp.eu/files/imglnks/euimg/a/a4/IMSLP509019-PMLP176596-barsanti _sonata2.pdf

Nově!!!
Sou­bo­ry zob­co­vých fléten (pou­ze zob­co­vé flét­ny, je mož­ný dopro­vod ryt­mic­ký­mi nástro­ji)

I.kategorie   — prů­měr­ný věk sou­tě­ží­cích do 10 let limit 3 — 6 minut

II.kategorie  — prů­měr­ný věk sou­tě­ží­cích do 13 let limit 4 — 7 minut

III.kategorie — prů­měr­ný věk sou­tě­ží­cích do 15 let limit 4 — 8 minut

IV.kategorie prů­měr­ný věk sou­tě­ží­cích nad 15 let limit 4 — 8 minut

pro  výpo­čet věko­vé­ho prů­mě­ru roz­ho­du­je věk  jed­not­li­vých sou­tě­ží­cích ke dni: 31. 8. 2018

počet sou­bo­rů ome­ze­ný, roz­ho­du­je datum při­hlá­še­ní