Doplňující informace

Hodnocení přehlídky

Poro­ta bude slo­že­ná z kva­li­fi­ko­va­ných odbor­ní­ků.

Jed­ná­ní poro­ty je neve­řej­né, výstu­pem jsou výsled­ky. K hod­no­ce­ní se pou­ži­jí tzv. pásma (zla­té, stří­br­né, bron­zo­vé).

Po skon­če­ní sou­tě­že bude násle­do­vat roz­bo­ro­vý semi­nář a dis­ku­se se čle­ny poro­ty.

Technické zázemí

Po dobu pře­hlíd­ky budou k dis­po­zi­ci k roze­hrá­vá­ní učeb­ny v ZUŠ s kla­ví­rem.

Bezpečnost a hygiena práce při soutěži

Při čin­nos­tech, kte­ré sou­vi­se­jí s účas­tí žáků na sou­těž­ní pře­hlíd­ce, je nut­né důsled­ně dodr­žo­vat všech­na bez­peč­nost­ní a hygi­e­nic­ká vše­o­bec­ně plat­ná opat­ře­ní při prá­ci s dět­mi včet­ně poky­nů sta­no­ve­ných orga­ni­zá­to­rem sou­tě­že.

Za nezle­ti­lé žáky zod­po­ví­dá po celou dobu sou­tě­že zle­ti­lá oso­ba pově­ře­ná vysí­la­jí­cí orga­ni­za­cí, event. zákon­ní zástup­ci nezle­ti­lé­ho.

Ubytování

Nabí­zí­me mož­nost přespá­ní ve ško­le s vlast­ním spa­cá­kem a kari­mat­kou.

Nároč­něj­ším jsme schop­ni zpro­střed­ko­vat uby­to­vá­ní v pen­zi­o­nu či hote­lu v ceno­vých rela­cích od 350 Kč osoba/noc.

Poža­dav­ky zasí­lej­te co nejdří­ve na email mikula@zus-jhradec.cz

Stravování

Orga­ni­zá­tor zajis­tí pit­ný režim, stra­vo­vá­ní je plně v režii účast­ní­ků a nebu­de orga­ni­zo­vá­no.